Yong-Gang Yao, Xue-Long Jiang, Shu-Qiang Li. Why we need a new journal in diversity and conservation[J]. Zoological Research: Diversity and Conservation, 2024, 1(1): 1-2. DOI: 10.24272/j.issn.2097-3772.2023.299
Citation: Yong-Gang Yao, Xue-Long Jiang, Shu-Qiang Li. Why we need a new journal in diversity and conservation[J]. Zoological Research: Diversity and Conservation, 2024, 1(1): 1-2. DOI: 10.24272/j.issn.2097-3772.2023.299

Why we need a new journal in diversity and conservation

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return